Mamići dobili koncesiju od Vlade HNK za 30 solarnih elektrana

Vlada Hercegovačko – neretvanskog kantona je na 16. sjednici održanoj 18.04.2024. godine dodijelila nove koncesije za izgradnju fotonaponskih elektrana.

Firmi IM SUNCE d.o.o. Čitluk data je koncesija za 30 elektrana MI SOLIS instalisane snage 990 KW, koje će biti izgrađene na građevinskom zemljištu Slipčići u Mostaru.

Podsjetimo, radi se o firmi u vlasništvu Ive Mamić, kćerke Zdravka Mamića, koja je u februaru ove godine predala zahtjeve za izdavanje okolišnog dopuštenja za 30 fotonaponskih elektrana.

Jednokratna koncesiona naknada za svaku elektranu iznosi 5.212 KM.

U Elaboratu zaštite okoliša za fotonaponske elektrane navode se da će “MI SOLIS1” biti izgrađena od 1512 fotonaponska panela jedinične nazivne snage 700Wp i bit će povezana na 8 izmjenjivača maksimalne izlazne snage od 150kW (limitiranina 123,75kW) spojenih preko glavnog razvodnog ormara na pripadajuću trafostanicu snage od 2500kVA. Ukupno instalirana DC ulazna snaga je 1058,40 kWp, odnosno AC izlazna snaga je 990,00 kWp.

Osim u Slipčićima, Mamići će solare graditi i u Pologu za koje je Vlada HNK također dala koncesije, tačnije za solarne elektrane IM SUNCE 2, 3, 21, 22, 23, 24 i 25 i TERA 1, 2 i 3

Ugovorom o koncesiji koncesionar se obavezuje da će, na svoj trošak i na svoj rizik, ishodovati sve dozvole i saglasnosti koje su propisane posebnim zakonima. Također, obavezuje se da će se ugovor o koncesiji raskinuti pod uslovima predviđenim Zakonom o koncesijama HNK, kao i ako koncesionar tri godine za redom proizvede na godišnjem nivou manje od 20% od planirane godišnje proizvodnje električne energije.

Ukoliko firma IM SUNCE u roku od dvije godine ne pribavi dozvole, ugovor će se smatrati jednostrano raskinutim na štetu koncesionara.

“Plavo sunce”, “Zidinsko sunce”, “Ecco solar energy” također su firme o čijim ulaganjima brine upravo kćerka Iva. Ovim preduzećima se može dodati i “Majsko sunce” koju je osnovala njegova sadašnja partnerica Jelena Planinić sa kapitalom od 80.000 KM.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *